(آيا براي انسان دو چشم قرار نداديم، بلد،8). چشم از شگفتيهاي خلقت است. چشم و خلقتش، چشم و داستانهايش انسان را به خضوع در برابر خالق بي همتا وا مي دارد. چشم و شگفتيهاي خلقتش خود داستاني بلند دارد. شاعران در وصف چشم نوشته اند و هنوز مي نويسند، ولي باز هم تمام نمي شود.    اما چشم داستان ديگري هم دارد. چشم آينه ي قلب است. چشم ها سر ضمير را فرياد مي زنند. چشمها داستان قلبها را مي گويند. چشمهاي خسته، چشمهاي غمگين، چشمهاي شاد، چشمهاي خندان، چشمهاي عاشق، چشمهاي يخ زده، چشمها همه از راز قلبها مي گويند. شايد پلکها بر روي چشم قرار گرفته اند تا راز قلب را پنهان کنند. مگر مي شود خنده را، غم را، رنج را و زخم را و . در چشمها نديد. مگر مي شود داستان عشق را از چشمها نخواند. مگر عشق از چشم آغاز نمي شود.


    چشم ها در ظاهر شايد يکي رنگي، يکي درشت، يکي کشيده و . باشد اما چشم ها هم چشمند، آنچه چشمها را متفاوت مي کند داستان چشمهاست. صورتها، لباسها، حتي شايد عطرها روزي فراموش شوند؛ شايد به مرور زمان تغيير کنند؛ اما چشمها هميشه به ياد مي مانند.


    چشمها زبان گوياي دلند، آنچه را که دلها پنهان مي کنند، چشمها به فرياد مي گويند. چشمهاي منتظر، چشمهاي نگران، چشمهاي پر از بغض، چشمهاي نمناک، چشمهاي خيس، چشمها داستان دل را روايت مي کنند. چشمها زبان دارند، حرف مي زنند، درد دل مي کنند، در سکوت فرياد مي زنند، گاهي به زباني ساده داستانها مي گويند، داستان عشق را، گاهي دوست داشتني را که به زبان نمي آيد بلند مي گويند، چشمها گاهي از رنجهاي نگفته مي گويند، گاهي هزاران حرف را معنا مي کنند. آري چشمها زبان دارند، زبان چشمها را بايد آموخت، به چشمها بايد نگاه کرد. شايد زبان دروغ بگويد، شايد لبخند فريب دهد، اما چشمها هرگز دروغ نمي گويند. به چشمها عميقتر نگاه کنيم.                            
مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

"FAIRY TAIL" مهریز آموزش آکادمی فنی اهواز حسین میرزائی Kristin مجلة بيتي مریوما Godless otaku پرسش مهر ایده نامه علمی سلوی